Nhận Demo
Nhận Demo

Lễ vinh danh Trailblazer Award 2021 là nơi vinh danh những cá nhân, tập thể có đóng góp xuất sắc cho cộng đồng FWD trong năm 2021. Đây cũng là cơ hội truyền cảm hứng, lan tỏa nhiệt huyết, động lực đến nội bộ FWD, xây dựng một tập thể vững mạnh, có tinh thần trách nhiệm hơn với công việc.