Nhận Demo
Nhận Demo

TECHFEST VIETNAM 2021 là sự kiện thường niên lớn nhất dành cho cộng đồng khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội.